Ministerstwo Finansów przygotowało projekt nowego rozporządzenia dotyczącego warunków wykonywania kontroli celno-skarbowej. Nowe regulacje są związane z utworzeniem Krajowej Administracji Skarbowej co oznacza, że dotychczasowe zadania Służby Celnej będą wykonywane przez odpowiednie organy KAS. Zmiany polegają przede wszystkim na zastosowaniu nowego nazewnictwa organów wykonujących zadania kontrolne.
Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie delegacji ustawowej zawartej w ustawie o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1947, z późn.zm) i zastępuje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 stycznia 2011 r. w sprawie wykonywania kontroli przestrzegania przepisów prawa celnego oraz innych przepisów związanych z przywozem i wywozem towarów (Dz. U. z 2017 r. poz. 1313).

Czego dotyczy projekt?

Projekt rozporządzenia określa warunki wykonywania kontroli, o których mowa w ustawie o Krajowej Administracji Skarbowej, tj. kontroli w zakresie przestrzegania przepisów prawa celnego oraz innych przepisów związanych z przywozem i wywozem towarów, a w szczególności przestrzegania przepisów dotyczących towarów objętych ograniczeniami lub zakazami. W projekcie rozporządzenia uregulowano warunki wykonywania czynności kontrolnych w zakresie przystosowania zakładów produkcyjnych do rejestrowania i stosowania receptur zarejestrowanych we właściwej agencji płatniczej ustanowionej zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 30 lipca 2003 r. o uruchamianiu środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz. U. Nr 166, poz. 1611, z późn.zm.), w zakresie stosowania receptur oraz prawidłowości deklaracji dotyczących surowców wykorzystywanych przy produkcji towarów wywożonych z refundacją wywozową oraz w zakresie działalności zakładów produkcyjnych i przetwórczych związanej z prawidłowością deklaracji dotyczących surowców wykorzystywanych przy produkcji towarów wywożonych z wnioskiem o refundację wywozową.

Jakie zmiany wprowadzi rozporządzenie?

W stosunku do obowiązującego rozporządzenia, projekt zawiera zmiany wynikające z wejścia w życie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, tj. zmiany związane z utworzeniem Krajowej Administracji Skarbowej co oznacza, że dotychczasowe zadania Służby Celnej będą wykonywane przez odpowiednie organy KAS (zmiany polegają zatem na zastosowaniu nowego nazewnictwa organów wykonujących zadania kontrolne oraz zastąpieniu pojęcia „kontroli celnej” nowym pojęciem „kontroli celno-skarbowej”, zmianie określenia organu właściwego do przeprowadzenia kontroli oraz zmianie wynikającej z określenia w ww. ustawie miejsc wykonywania kontroli celno-skarbowej) oraz zmiany porządkujące, związane z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) ustanawiającego unijny kodeks celny (Dz. Urz. UE L 269 z 10.10.2013, str. 1, z późn. zm.). Do zmian porządkujących należą zmiany w nazwach procedur celnych oraz dostosowanie przepisów do sytuacji, w której w obrocie towarowym z zagranicą stosowane są elektroniczne systemy obsługi zgłoszeń celnych.

źródło: http://ksiegowosc.infor.pl

Przeczytaj pozostałe artykuły

Ubezpieczenie szkolne dla dziecka

Ubezpieczenie szkolne dla dziecka

W roku szkolnym 2013/14 na korytarzach, salach lekcyjnych i boiskach doszło do 77 tysięcy wypadków, najczęściej w podstawówkach. Rodzice najczęściej wykupują swoim pociechom grupowe ubezpieczenie szkolne. Czy jest ono obowiązkowe? Grupowe ubezpieczenie NNW młodzieży...

czytaj dalej