Podatnik może skorygować podstawę opodatkowania oraz podatek należy z tytułu dostawy towaru lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona. Korekta dotyczy również podstawy opodatkowania i kwoty podatku przypadającej na część kwoty wierzytelności, której nieściągalność została uprawdopodobniona (art. 89a ustawy o VAT).

Aktualnie podatnik (wierzyciel), decydując się na korzystanie z „ulgi na złe długi”, koryguje zarówno podatek należny, jak i podstawę opodatkowania.

Możliwość taka występuje, o ile spełnione są następujące warunki:
1. dostawa towaru lub świadczenie usług jest dokonane na rzecz podatnika zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny, nie będącego w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji;
a. na dzień poprzedzający dzień złożenia deklaracji podatkowej, w której dokonuje się korekty:
b. wierzyciel i dłużnik są podatnikami zarejestrowanymi jako podatnicy VAT czynni,
2. dłużnik nie jest w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji;
3. od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność nie upłynęły 2 lata, licząc od końca roku, w którym została wystawiona.

Odstąpiono od obowiązku zawiadamiania dłużnika o zamiarze skorygowania przez wierzyciela podstawy opodatkowania oraz podatku należnego. Rezygnacja z tego warunku oznacza, że wierzyciel w celu skorzystania z ulgi na złe długi nie jest już uzależniony od uzyskania potwierdzenia odbioru przez dłużnika ww. zawiadomienia. Ponadto zrezygnowano z obowiązku zawiadamiania dłużnika o dokonanej korekcie i przesyłania kopii takiego zawiadomienia do organu podatkowego.

Zmodyfikowano i uzupełniono też warunki dokonania korekty. Zgodnie z nowymi wymogami, na dzień poprzedzający dzień złożenia deklaracji, w której dokonuje się korekty: wierzyciel i dłużnik muszą być podatnikami zarejestrowanymi jako podatnicy VAT czynni oraz dłużnik nie może być w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji można skorzystać z bazy Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiIDG) lub Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), które udostępniane są w Internecie w trybie on-line (na stronach: www.ceidg.gov.pl bądź www.ms.gov.pl).

Zgodnie z aktualnymi przepisami, podatnik (wierzyciel) ma zatem prawo do skorygowania podstawy opodatkowania oraz podatku należnego z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku nieuregulowanych wierzytelności, od których terminu płatności upłynęło 150 dni.

Źródło: Doradca Podatkowy, marzec 2013

Przeczytaj pozostałe artykuły

Ubezpieczenie szkolne dla dziecka

Ubezpieczenie szkolne dla dziecka

W roku szkolnym 2013/14 na korytarzach, salach lekcyjnych i boiskach doszło do 77 tysięcy wypadków, najczęściej w podstawówkach. Rodzice najczęściej wykupują swoim pociechom grupowe ubezpieczenie szkolne. Czy jest ono obowiązkowe? Grupowe ubezpieczenie NNW młodzieży...

czytaj dalej